شهادتها

ERVARINGSVERHALEN

شهادتها و تجربه هاى وافعى

هر شخصي داستان شخصي مخصوص به خود را دارد , بعضي از افرادى كه به كليساي اي سي اف اترخت پيوستند گاه در سن جوانى زندگى پر فراز و نشيبي را تجربه كردند , داستان زندگي انها بخوانيد .

ايا مايل به دانستن اطلاعاتى بيشتر در مورد ايمان مسيحى داريد ؟

با كشيش كليسا يوان بونهوف تماس بگيريد