در مورد ايمان

در مورد ايمان

ما اعتراف میکنیم که همه ما مردمي گناهکار هستیم که باید با ایمان شخصی به عیسی نجات پیدا كنيم . او برای ما به صلیب كسيده شد و مرد و سپس از ميان مردگان برخاست . کتاب مقدس در اول تيموتيان 2: 5 و 6 به ما مي گويد: “زيرا يک خدا و يک واسطه بين خدا و انسان ها وجود دارد، مردي  كه عيسى مسيح نام داشت که خود را برای همه در معرض آزادی قرار داده است تا به موقع شهادت داده شود.”

ايا مايل به دانستن اطلاعاتى بيشتر در مورد ايمان مسيحى داريد ؟

با كشيش يوان بونهوف تماس بگيريد