Skip to main content

در مورد ايمان

در مورد ايمان

ما اعتراف میکنیم که همه ما مردمي گناهکار هستیم که باید با ایمان شخصی به عیسی نجات پیدا كنيم . او برای ما به صلیب كسيده شد و مرد و سپس از ميان مردگان برخاست . کتاب مقدس در اول تيموتيان 2: 5 و 6 به ما مي گويد: “زيرا يک خدا و يک واسطه بين خدا و انسان ها وجود دارد، مردي  كه عيسى مسيح نام داشت که خود را برای همه در معرض آزادی قرار داده است تا به موقع شهادت داده شود.”

ايا مايل به دانستن اطلاعاتى بيشتر در مورد ايمان مسيحى داريد ؟

با كشيش يوان بونهوف تماس بگيريد